Điều kiện tra cứu
Cơ quan thuế Tỉnh/TP *
Cơ quan thuế quản lý
Mã số thuế nhà in
Kết quả tra cứu
Stt Mã số thuế Tên Địa chỉ Điện thoại Trạng thái hoạt động Cơ quan thuế quản lý
Thông tin hoá đơn do tổ chức, cá nhân báo cáo với cơ quan thuế, trừ thông tin hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra