Điều kiện tra cứu
Mã số thuế người bán HHDV *
Mẫu số *
Ký hiệu hóa đơn *
Số hóa đơn *
Hóa đơn bưu chính viễn thông
Kết quả tra cứu
Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ
Người bán HHDV
Địa chỉ
Trạng thái hoạt động
Cơ quan thuế quản lý
Thông tin hóa đơn
Mẫu số
Ký hiệu hóa đơn
Số hóa đơn
Hình thức hóa đơn
Ngày bắt đầu sử dụng/Ngày mua
  
Ghi chú
Thông tin hoá đơn do tổ chức, cá nhân báo cáo với cơ quan thuế, trừ thông tin hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra