Điều kiện tra cứu
Cơ quan thuế *
Ngày phát hành từ *  đến * 
 
 
Kết quả tra cứu
Đơn vị phát hành
Địa chỉ
Stt Ngày phát hành Ghi chú
Thông tin hoá đơn do tổ chức, cá nhân báo cáo với cơ quan thuế, trừ thông tin hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra